Vedtægter for Teglværksskovens græsningslaug.

§ 1. Foreningens formål.
– at drive naturplejei teglværksskoven samt andre af Knivholts arealer.
– at producerekød på et miljømæssigt forsvarligt grundlag.
– at udbyde det indkøbte kvæg i anparter til medlemmerne eller tredie mand. Et stk kreatur kan deles i 4 anparter.
– at samarbejde og deltage i sociale samt informative arrangementer med andre grønne organisationer.
– at være leverandør af kvalitetskød lokalt.

§ 2. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Teglværksskovens græsningslaug.
Foreningens hjemsted er Frederikshavns kommune, Knivholt.
Foreningen samarbejder med foreningen Knivholt og Frederikshavn kommune.

§ 3. Foreningens arealer samt dyrehold.
Stk. 1.
Frederikshavn kommune er udlejer af græsningsareal.
Foreningen Knivholt Hovedgård står som lejer af arealerne.
Knivholt Hovedgård udfærdiger en græsningsaftale med græsningslauget, samt opkræver jordleje af græsningslauget.
Areal og bestående hegn i Teglværkskoven stilles gratis til rådighed for lauget.
Stk. 2.
Foreningen ejer kun og har kun dyr registreret i chr. registreret i græsningssæssonen, fra tidlig forår tilslagtning/salg om efteråret.
Foreningens bestyrelse anskaffer et antal dyr, som dog ikke må overstige arealets bæredygtighed.
Foreningen har ansvaret for det dyrehold som medlemmerne besidder.
Alle dyr skal være polled, eller kun have horn af mindre omfang.
Foreningen har ansvaret for tilsyn samt vedligehold af hegn og andet udstyr.

§ 4. Medlemmer.
Stk. 1.
Alle interesserede myndige personer kan optages som medlemmer. Dog skal antallet af medlemmer med anparter harmonere med antallet af dyr. Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte eksklusion ved manglende betaling eller misligholdelse af foreningens vedtægter. Alle rettigheder fortabes ved eksklusion.
Stk. 2.
Det forventes at laugets medlemmer deltager i tilsyn med dyr, hegn og andet udstyr, samt deltager i fælles arbejdsopgaver som slåning af vegetation under hegn. Tilsynsordning og andre arbejdsopgaver tilrettelægges af bestyrelsen.
Der skelnes mellem, 1) medlemmer med anparter, 2) medlemmer uden anparter.
Stk. 3.
Alle medlemmer betaler kontiengent til foreningen. Kontiengentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen. Kontiengentet dækker udgifter til administration og mindre opgaver.
Kontiengentet samt depositum for kød/anparter betales inden en dato, der fastsættes af bestyrelsen.
Alle medlemmer betaler samme kontiengent.

§ 5. Medlemsrettigheder.
Stk. 1.
Er efterspørgslen fra medlemmernes side større end det aktuelle antal anparter, vil anparterne fordeles ved lodtrækning. Således at ønsket om 1. anpart har første prioritet, ønsket om 2. anpart har anden prioritet og derpå følgende.
Bestyrelsen står for tildelingen samt lodtrækningen.
Stk. 2.
Medlemmer med anparter har stemmeret og har hver en stemme uanset antallet af anparter.
Stk. 3.
Slagtedage aftales og meddeles medlemmerne senest en måned forud.
Stk. 4.
Slagtet kød må kun omsættes efter myndighedernes gældende regler.

§ 6. Regnskab.
Foreningens regnskab følger kalenderåret og forelægges på den ordinære generalforsamling. Det er generalforsamlingen, der tager stilling til anvendelse af regnskabete over- eller underskud.

§ 7. Generalforsamling.
Stk. 1.
Generalforsamlingen afholdes årligtinden den 1. april. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelse vil ske via mail til medlemmerne.
Stk. 3.
Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Disse forslag udsendes via mail til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 4.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
– Valg af Dirigent og Referent
– Bestyrelsens beretning
– Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf
– Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
– Fastlæggelse af kontiengent samt forslag til næste års budget
– Valg af bestyrelse
– Valg af suppleanter
– Valg af revisor
– Eventuelt
Stk. 5
Afstemning sker skriftligt, hvis et enkelt medlem forlanger det, ellers ved håndsoprækning.
I forbindelse med vedtægtsændring er generalforsamlingen beslutningsdygtig ved simpelt flertal af de fremmødte.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne.
Der indkaldes med mindst 14 dages varsel, og med angivelse af det punkt der skal behandles.
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal af de fremmødte.

§ 9. Bestyrelsen.
Stk. 1.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter som alle vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert andet år vælges henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en kasserer og sekretær. Sekretæren laver referat af bestyrelsesmøderne.
Suppleanter og revisorer vælges for 2 år ad gangen, ligeledes en hvert år så der kommer forskydning i valgperioderne.
Stk. 2.
Et bestyrelsesmøde hvor der indtræffer stemmelighed, vil formandens stemme tælle for 2.

§ 10. Foreningens ophør.
Stk. 1.
Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Stk. 2.
Ved foreningens ophør tilfalder aktiverne som der er ejet af foreningen til formål som besluttes på den ekstraordinære generalforsamling

Således vedtaget på generalforsamlingen den 2. marts 2015.